De voorwaarden

-Betaling

Voor kortlopende acties's (1 dag of korter) dient er na de werkzaamheden direct betaald te worden of op rekening.

Indien er sprake is van een langdurige actie (langer dan 1 dag) dan kan er aan het eind van deze actie worden afgerekend maar altijd binnen 3 weken.

Voor materiaal intensieve opdrachten wordt er een voorschot voor het mariaal verwacht dat gelijk is aan de helft van de geschatte materiaal kosten.

Vooraf kan er eventueel besproken worden of op rekening betaald gaat worden voor bovenstaande zaken. Voor betaling volgens factuur bestaat er een betalingstermijn van 3 weken.

-Verantwoording

MvA techniek stelt zich niet verantwoordelijk voor het falen van onderdelen of apparatuur die bij derden zijn aangeschaft.

Voor deze of overige ongemakken zal MvAtechniek de oplossing verzorgen of regelen.

Indien opdrachtgever tussentijds (voor de afhandeling van de opdracht) de samenwerking wenst te beëindigen dan zal er pro-ratio plus de gemaakte voorbereidingskosten worden berekend voor de geleverde diensten.

-Onvrede

Indien u het niet eens bent met de uitgevoerde werkzaamheden of de manier waarop dit uitgevoerd is dan heeft u 2 weken (na het werk) de tijd om dit schriftelijk aan te geven of mondeling binnen 2 weken.

Opdracht gever dient MvAtechniek dan ook de gelegenheid te geven tot herstel.

Voor de opdrachtgever blijft de kostprijs altijd van kracht tenzij anders overeengekomen.

-Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van MvAtechniek.

Tevens kan ziekte e.d. van uitvoerende gerekend worden tot overmacht.

-Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van MvAtechniek.

Tevens kan ziekte e.d. van uitvoerende gerekend worden tot overmacht.

-offerte aanbieding

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De voorwaarde en prijzen in een offerte zijn 3 maanden geldig tenzij er een aanzienlijke materiaal prijs verhoging is ontstaan.

-Eigendomsrecht

Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van MvAtechniek, totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is voor krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden zijn betaald.

-Wijziging en meerwerk

Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van MvAtechniek.